De provincie helpt

Samenvatting

De provincie Fryslân biedt mogelijkheden voor projectsubsidies en een openstellingskalender binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Dit biedt ook kansen voor niet-productieve investeringsmaatregelen voor landschapselementen, indien ze aansluiten bij de doelen voor (cultuur)landschap en biodiversiteit, zoals opgenomen in de visie Grutsk op 'e Romte.

Basis voor de openstelling is de Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Fryslân. Meer informatie over de subsidieregeling, alsmede de verschillende openstellingen met kalender voor 2024, is te vinden op Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB): www.fryslan.frl/gemeenschappelijk-landbouw-beleid-glb
In de toelichting van deze regeling wordt een aantal voorbeelden van landschapselementen genoemd die in aanmerking komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om herstel/aanleg van singels, houtwallen, lanen, heggen, hagen, struweelranden, bosjes, solitaire bomen, pingo’s, dobben en drenkpoelen; waterlopen, (op)vaarten en cultuurlandschappelijk slotenpatroon; beplanting agrarische erven, beplantingsranden van buurtschappen of beplantingsranden van dorpen; aanleg en herstel beplanting of omgrachting van terreinen van (oorspronkelijke) stinzen, buitenplaatsen, staten of kloosters; cultuurlandschappelijke begreppeling, bolle graslandakkers of kruinige percelen; historische dijkbiotoop: dijklichaam, grenssloot, struweel, kolken, dijkcoupures.
Definitieve uitwerking en besluitvorming hierover zal nog plaatsvinden door Gedeputeerde Staten.
De publicatie van een openstelling vindt ongeveer een maand voor de openstelling plaats.