Museumdei Ald-Barrahûs

(Kijk voor oudere nieuwsberichten, zoals de lezing van Paul Borghaerts op 29 mei, onderaan dit bericht)

SNEON 25 juny
MUSEUMDEI
ALD BARRAHUS
Belibje en gean werom yn ’e tiid!
Yn en om ’e pleats litte de boer en boerinne, de feinten en
fammen sjen hoe ’t der eartiids libbe waard.
Ek binne der fakânsjegongers út de santiger jierren oanwêzich.
IEPEN             YNTREE       BREDYK 28
10.00-16.00    5 EURO        8912 CD LEEUWARDEN
www.museumboerderij.frl

Museumdei_Poster_Fries_22.pdf