Vocht!

Samenvatting

Nederland is tochtig en vochtig en vooral in najaar en winter uiten de nadelen van de delta zich. Daardoor komt in veel gebouwen een vorm van vochtoverlast voor, met name in monumentale, oudere gebouwen. De aanpak van vochtproblemen in monumenten is daarom belangrijk, niet alleen voor het binnenklimaat, maar ook voor het behoud van ons erfgoed.

Een deel van de oorzaken van een vochtig binnenklimaat ligt binnen de directe invloedsfeer van de bewoners. Soms ligt de oorzaak van een ongezond binnenklimaat echter buiten de directe invloed van de bewoners. Het betreft dan bouwkundige oorzaken die het binnenklimaat nadelig beïnvloeden. Bij optrekkend vocht wordt dan al snel gedacht aan het injecteren van de constructie zodat er een horizontaal vochtscherm in de constructie ontstaat. Bij doorslaand vocht wordt vaak gedacht dat hydrofoberen de oplossing is.

Tips en adviezen bij wateroverlast (zoals het afgelopen halfjaar en in de toekomst vermoedelijk steeds vaker)
• Neem voldoende tijd om de muren te laten opdrogen; afhankelijk van de dikte van de muren kan dit tot duren tot een half jaar of nog langer
• Loszittende pleisterlagen verwijderen om opdrogen van muren te versnellen en schimmelvorming zoveel mogelijk te voorkomen
• Houten plinten vervangen en nat geworden deuren op vlakke ondergrond op ventilatielatjes leggen zodat ze zo weinig mogelijk krom trekken
• Beschadigde vloeren vervangen, met name houten vloeren maar in sommige gevallen ook tegelvloeren die losgeraakt zijn
• Soms zijn er scheuren ontstaan of moeten mensen er alert op zijn dat deze nog kunnen ontstaan
• Foto’s met datum er op maken van huidige toestand zodat eventuele vervolgschade die nog kan ontstaan aan de hand van foto’s te bewijzen is
• Neem vrijblijvend contact op met Monumentenwacht: de monumentenwachters komen graag langs en maken een opname om de schadebeelden vast te leggen en voorzien u van advies over de te nemen maatregelen

 

 

Mensen zijn gemiddeld 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning. Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. Het verbeteren van het binnenmilieu van woningen, scholen en kindercentra is een van de speerpunten uit de Nationale aanpak Milieu en Gezondheid van de overheid.

Vochtbelasting in buitenmuren
Een monument is net als elk ander gebouw gebaat bij een stabiel evenwicht tussen de opname en de verdamping van vocht in het muurwerk. Door bijvoorbeeld een te hoge grondwaterstand of uitgesleten pleisterwerk kan deze vochthuishouding verstoord raken. Een hoge vochtbelasting in het buitenmuurwerk van een monument kan veel schade veroorzaken, zowel buiten als binnen. De onderhoudswijzer gaat in op de preventieve maatregelen die u als eigenaar zelf kunt treffen om vochtschade in uw monument te voorkomen. Om schade aan het monument als gevolg van een hoge vochtbelasting te verhelpen, zijn diverse herstelwerkzaamheden mogelijk in de grond, het voegwerk en het pleisterwerk. Wanneer preventief ingrijpen ontoereikend blijkt, kan een horizontaal drainagesysteem worden aangelegd dat het overtollige grondwater via drainagebuizen afvoert.

 

 

Voor:
• Oorzaken en gevolgen van een te hoge vochtbelasting in de buitenmuren
• Preventieve maatregelen ter voorkoming van vochtproblemen
• Herstelwerkzaamheden van vochtschade aan het buitenmetselwerk
• Aanleg van een ondergronds drainagesysteem
Kijk op
https://www.monumenten.nl/vocht-wat-zijn-de-belangrijkste-adviezen-voor-eigenaren?utm_source=Tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=monnl20124

Bron: Monumenten.nl